Artist statement

Jeg arbejder med at udforske og beskrive mødet. Dét der findes i rummet mellem to, relationen. Det er det gennemgående tema i min praksis, hvor jeg bevæger mig i et felt af fotografi, maleri / tegning, environmental art, installation og tekst.

Fotografiet som udgangspunkt

Med udgangspunkt i fotografi som en måde at møde verden på dykker jeg ned i relationen gennem egne oplevelser. Når jeg fotograferer skaber jeg en intim forbindelse til mit motiv. Jeg lærer det at kende, kommunikerer, opdager og elsker. Fotografi er for mig et kærlighedssprog og værket en hyldest til forholdet mellem motivet og jeg. Det er en base i min praksis. Men når jeg fotograferer bliver min oplevelse af mødet med verden ikke så tydeligt, som jeg gerne vil. Det fotografiske billede gengiver den fysiske aftegning af mit motiv og ligner i høj grad virkeligheden, som jeg ser den med mine øjne. Det jeg oplever indeni af følelser og fornemmelser kommer ikke til udtryk.

Fremhævelse af den indre oplevelse

For at fremhæve min oplevelse af mødet bruger jeg maleri – i bred forstand – sammen med fotografi. Og ind i mellem tager jeg også fotografiet ud af ligningen og fortolker mødet direkte i den fysiske virkelighed – i landskabet. Jeg maler på fotografiet eller landskabet fx med akryltusch eller photoshop, men ganske ofte skaber jeg en illusion af maleri ved hjælp af farvet stof, malede træpinde, melklister eller andet. Jeg kalder det at male på virkeligheden.

Samarbejde med den anden

Maleriet kommer som oftest til udtryk i kraftige, klare farver og repræsenterer groft sagt min del af mødet. Den anden del er dét, der nu engang er i landskabet. Jeg søger at stedet og jeg skal blive ét i mødet og det er vigtigt at arbejdsprocessen bliver et samarbejde, hvor vi begge to bidrager til det færdige værk. Min iver efter dette gør at jeg søger materialer og metoder, der visualiserer sammensmeltningen så tydeligt som muligt. Jeg bruger ofte flere lag i både proces og værk og anvender transparente materialer som film eller stof til fx at printe på. I værket Diamond Quarry er stoffet ikke gennemsigtigt, men da det er klæbet helt tæt til klipperne kan man se deres former igennem.

Udstillingen og stedet i centrum

Selve udstillingen er helt central i min praksis, fordi det er dér værkerne får lov at manifestere sig fysisk, stå i forhold til noget og indgå i en større sammenhæng. For mig er det vigtigt at gå til et indendørs udstillingsrum på samme måde som til et udendørs sted i landskabet. Værk og rum er ikke to adskilte ting, men giver til hinanden og skaber udstillingen sammen. Flere af mine projekter har været direkte afhængige af stedet de blev til – og samtidig vist på, og eksisterer som værk ikke efter endt udstilling.

Når jeg i en udstilling udvikler og placerer værker i forhold til hinanden og stedet, ser jeg det som en manifestering af hvordan der er sammenhæng mellem rum og relation. Undersøgelserne af mødet, relationen og mellemrummet følger mig hele vejen fra tilblivelsen af værkerne til formidlingen af dem.

CV

Billedkunstner (f. 1987) med base i København.
Fotografisk praksis kombineret med stedsspecifik tænkning og elementer af maleri, installation og tekst.

UDDANNELSE:

2011-2014 BFA in Photography, Akademin Valand, Göteborg (SE)
2013-2013 Glasgow School of Art (udveksling), Glasgow (SCO)
2009-2010 Fatamorgana – Danmarks Fotografiske Billedkunstskole, København (DK)

SOLOUDSTILLINGER:

2013 Rumsligheter, Galleri Monitor, Göteborg (SE)
2013 Equally Infinite // Personality Portraits, Café Retro Nørrebro, København (DK)

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER:

2018 Land404, Ronneby Konsthall, Ronneby (SE) (upcoming) (+kurateret)
2017 Gruppeudstilling med Fotografisk Center, Code Art Fair, København (DK)
2017 Land404, ved kysten i Gullholma, Karlskrona (SE)
2016 Udstilling for dimittender, BKF, København (DK)
2015 Bornholms Censurerede Forårsudstilling, Svanekegaarden, Svaneke (DK)
2015 Between here and there, Galleri Rasch, Rønne (DK)
2014 Intervention. Photography between indifference and difference, 6th EMoP, Berlin (DE)
2014 Recent Graduates, Affordable Art Fair, Stockholm (SE)
2014 Afgangsudstilling, Röda Sten Konsthall, Göteborg (SE)
2013 Landskabe, i området ved Krystalsøen, Bornholm (DK) (+kurateret)
2013 To be with art is all we ask (forårsudstilling), Akademin Valand, Göteborg (SE)
2013 Lines of Land and Sea, The Proun Room, Glasgow (SCO)
2012-2013 Danske Hverdagsritualer (vandreudstilling), Cph Photo Festival / DR Kultur: SAK Kunstbygning, Galleri Oxholm, Svanekegaarden, KUNSTEN, Musikhusets Foyer (Aarhus), Trapholt, Phototeket, HEART, Vandrehallen (Hillerød), Kulturforum Dan Austria (Wien) (DK/AT)
2012 En Bordudstilling, Cph Photo Festival, Tap 1, København (DK) (+kurateret)
2012 Equally Infinite, Överås kulturfestival, Göteborg (SE)
2012 Weekendudstilling i privat lejlighed, Göteborg (SE) (+kurateret)
2012 It’s hardly softcore, BKS Garage, København (DK)
2011 2200 Hverdagsritualer, Cph Photo Festival, København (DK)
2010 Fatamorgana afgangsudstilling, Dansehallerne, København (DK)
2010 Dawn/Treasury, Galleri Rasch, Rønne (DK)

PUBLICERET I:

2014 Svenska Dagbladet / Perfect Guide, Morgondagens Konstnärsstjärnor af Karin Ström (interview)
2013 Pieces of the People We Love, Thieves Editors Issue 01, red. Maria Puentes og Claudio Rojas
2012 Danske Hverdagsritualer, DR Kultur, kurateret af Martin Asbæk og Joachim Ladefoged
2011 2200 Hverdagsritualer, CPH Photo Festival, ISBN 978-87-994222-2-7

SAMLINGER:

2016 Landstinget i Uppsala län (SE)
2015 Nyköpings kommun (SE)
2014 Landstinget Sörmland (SE)

FONDSTØTTE:

2013, 2014 Bornholms Regionskommunes Kunstråd
2012, 2013, 2014 Adlerbertska Hospitiestiftelsen
2012 Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

ERFARING:

2017 Artist in residence på Land404, Karlskrona, Sverige
2015, 2017 Frivillig og medarbejder på Fotografisk Center
2015 Fotografiunderviser på sommercamp for teenagere
2015 Medlem af BKF (Billedkunstnernes Forbund)
2014 Artist talk på Fatamorgana
2011 Fotografiunderviser på Café Retro Nørrebro
2010 Praktikant på Fatamorgana

Artist statement

Within my practice I attempt to explore and describe the meeting. What exist between two entities that are related. It is a continuing theme in my artistic practice, where I move between photography, painting, environmental art, installation and text.

Photography as the starting point

With photography as the starting point, as my way of meeting the world, I try to look at relationships within my own environment. When I photograph I try to create an intimate connection with my subject. I learn to recognize, communicate, discover and love. Photography is for me a language of love and the work a tribute to the relationship between the subject and me. It is a basis within my practice. However when I photograph my experience of this meeting with the world it is not as clear as I would like it to be. The photographic picture is a representation of reality as I see it with my eyes. It doesn’t however express my inner feelings about that subject.

Drawing out the inner experience

In order to draw out the inner experience in the meeting I use painting in conjuncture with my photographs. Once in a while I also take the photographs out of the frame and reposition the meeting directly in the landscape it takes place. I paint on the photographs or on the landscape for example with acrylic or in photoshop, but often I also create the illusion of painting with help of painted fabrics or sticks or other mediums. I call this painting on reality.

Working with the other

The paintings often express themselves through strong clear colors, which represent my part in the meeting. The other part is that which lies in the landscape. I seek a place – and I need to be at one with the place that I meet – which is important for the process so that we are both contributing to the finished work. My eagerness to bring forth this meeting means that use various materials and methods which best visualize this coming together. I often use several layers in both the process and the work, and work with transparent materials like film or fabrics to print on. In the work Diamond Quarry the fabric is not transparent, but that rather they are attached tightly to the rocks so that you can see the forms through them.

The exhibition and the place in the center

The exhibition itself is central to my practice, because it is here the pieces are able to manifest themselves physically, to exist in relation to something else and exist in a greater whole. For me it is important to come to a gallery space in the same way one would engage with an outdoor space in the nature. Many of my projects have been directly dependent on the place they are created – and have not existed as art work after the exhibition has ended.

The construction of an exhibition – when I work out how my pieces will be placed within the gallery space – I see as a manifestation of how there is a connection between space and relationship. The investigation into the meeting, the relationship and the space between follows me all the way from the creation of the work to the point where I share it.

CV

Visual artist (b. 1987)
Based in Copenhagen, Denmark

Photographic practice combined with site-specific thinking
and elements of painting, installation and text.

EDUCATION:

2011-2014 BFA in Photography, Valand Academy, Gothenburg (SE)
2013-2013 Glasgow School of Art (exchange program), Glasgow (SCO)
2009-2010 Fatamorgana – The Danish School of Art Photography, Copenhagen (DK)

SOLO SHOWS:

2013 Spatialities, Galleri Monitor, Gothenburg (SE)
2013 Equally Infinite // Personality Portraits, Café Retro Nørrebro, Copenhagen (DK)

SELECTED GROUP SHOWS:

2018 Land404, Ronneby Konsthall, Ronneby (SE) (upcoming) (+curator)
2017 Groupshow with Fotografisk Center, Code Art Fair, Copenhagen (DK)
2017 Land404, by the coast of Gullholma, Karlskrona (SE)
2016 Showcase for recent graduates, BKF, Copenhagen (DK)
2015 The juried spring exhibition of Bornholm, Svanekegaarden, Svaneke (DK)
2015 Between here and there, Galleri Rasch, Rønne (DK)
2014 Intervention. Photography between indifference and difference, 6th EMoP, Berlin (DE)
2014 Recent Graduates, Affordable Art Fair, Stockholm (SE)
2014 Degree show, Röda Sten Konsthall, Gothenburg (SE)
2013 Landskabe, in the area around Krystalsøen, Bornholm (DK) (+curator)
2013 To be with art is all we ask (spring exhibition), Valand Academy, Gothenburg (SE)
2013 Lines of Land and Sea, The Proun Room, Glasgow (SCO)
2012-2013 Danske Hverdagsritualer (touring exhibition), Cph Photo Festival / DR Kultur: SAK Kunstbygning, Galleri Oxholm, Svanekegaarden, KUNSTEN, Musikhusets Foyer (Aarhus), Trapholt, Phototeket, HEART, Vandrehallen (Hillerød), Kulturforum Dan Austria (Vienna) (DK/AT)
2012 En Bordudstilling, Cph Photo Festival, Tap 1, Copenhagen (DK) (+curator)
2012 Equally Infinite, Överås cultural festival, Gothenburg (SE)
2012 One-night apartment show, Gothenburg (SE) (+curator)
2012 It’s hardly softcore, BKS Garage, Copenhagen (DK)
2011 2200 Hverdagsritualer, Cph Photo Festival, Copenhagen (DK)
2010 Fatamorgana graduation show, Dansehallerne, Copenhagen (DK)
2010 Dawn/Treasury, Galleri Rasch, Rønne (DK)

PUBLISHED IN:

2014 Svenska Dagbladet / Perfect Guide, Morgondagens Konstnärsstjärnor by Karin Ström (interview)
2013 Pieces of the People We Love, Thieves Editors Issue 01, ed. Maria Puentes and Claudio Rojas
2012 Danske Hverdagsritualer, DR Kultur, curated by Martin Asbæk and Joachim Ladefoged
2011 2200 Hverdagsritualer, CPH Photo Festival, ISBN 978-87-994222-2-7

COLLECTIONS:

2016 Landstinget i Uppsala län (SE)
2015 Nyköpings kommun (SE)
2014 Landstinget Sörmland (SE)

GRANTS:

2013, 2014 Bornholms Regionskommunes Kunstråd
2012, 2013, 2014 Adlerbertska Hospitality Foundation
2012 Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

EXPERIENCE:

2017 Artist in residence at Land404, Karlskrona, Sweden
2015, 2017 Intern and employee at Fotografisk Center
2015 Photography teacher at summer camp for teenagers
2015 Member of BKF (Danish Visual Artists)
2014 Artist talk at Fatamorgana
2011 Photography teacher at Café Retro Nørrebro
2010 Intern at Fatamorgana – The Danish School of Art Photography

Mette Hartung
Kirkegaard